Szerzőinknek

Publikáljon folyóiratunkba! Ismerje meg a lektorálási folyamatot, a szabályzatokat és a formai követelményeket.
További tudnivalókKézirat beküldése

Felhívás

Tisztelt Olvasók, Leendő Szerző(k)!

 A „Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok” (TVT) lektorált folyóiratának Szerkesztősége  várja a folyóiratban megjelentetni kívánt publikációkat.

Amennyiben Önnek és/vagy Szerzőtársainak van a folyóirat tematikájához, azaz a turizmus bármely ágához vagy a vidékfejlesztéshez köthető, megjelentetésre váró publikációja, kérjük, küldje el azt számunkra.

A TVT Szerkesztőségének célja, hogy a turizmus és vidékfejlesztés témakörében naprakész, újszerű, tudományos vagy akár gyakorlatorientált kutatási eredményeket közöljön le, valamint ezeket széles körben terjessze a tudományos és a szakmai érdeklődők számára egyaránt.

 Reméljük hamarosan szerzőink táborában köszönthetjük Önt/Önöket is!

Lektorálási folyamat

A „Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok” kéziratainak lektorálási folyamata

A tanulmány beérkezése után a főszerkesztő dönt arról, hogy meginduljon-e a lektorálási folyamat, amelynek feltétele, hogy a publikáció a lap céljainak, követelményeinek megfeleljen mind tartalmi, mind formai szempontból egyaránt. A folyóirat profiljába formailag vagy tartalmilag nem illő publikációkat a lap főszerkesztője lektorálás nélkül, automatikusan visszautasíthatja.

Amennyiben a főszerkesztő úgy ítéli meg, hogy a beküldött tanulmány megfelel a lap alapkövetelményeinek, akkor azt két lektornak küldi ki „vak” lektorálásra. A folyóirat fenntartja a kettős anonimitást, így sem a lektorok, sem pedig a szerző(k) nem ismerhetik egymás kilétét. A lektorok lehetnek a folyóirat szerkesztőbizottságának tagjai, vagy más, adott szakterületen ismert kutatók.

A lektori vélemények alapján három kategóriába sorolhatók a bírált tanulmányok:

  • elfogadott (módosítás nélkül megjelenésre ajánlott),
  • átdolgozásra javasolt (a lektorok által javasolt átdolgozásokkal, módosítás után közlésre javasolt),
  • visszautasított (a publikáció nem felel meg a folyóirat tartalmi követelményeinek, így annak közlését a szerkesztőség nem vállalja).

A bírálatokat a szerkesztőség a fenti kategóriák valamelyikébe soroltan megküldi a szerző(k)nek. A tanulmány átdolgozása esetén a szerkesztőbizottság tagjai közül kiválasztott, ún. összevető lektor megvizsgálja, hogy a módosított tanulmány megfelel-e a lektorok által korábban javasoltaknak. A főszerkesztő a bírálók és a szerkesztőbizottság véleménye alapján dönt a cikk végleges változatának publikálásáról.

Publikációs etikai szabályzat

A szerző által a „Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok” című folyóiratban megjelentetni kívánt publikációkra a tudományos közlés általános etikai és tartalmi szabályai vonatkoznak.

A szerző(k) a beküldés pillanatában kijelenti, hogy az saját tudományos eredményeit tartalmazza, azt más tudományos laphoz, kötethez nem nyújtja/nem nyújtotta be, további személy(ek)nek nincs olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely korlátozná, akadályoztatná a publikáció „Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok” által történő megjelentetését. Továbbá nyilatkozik arról is, hogy a publikációban megjelent illusztrációs anyag (kép, ábra, táblázat, egyéb illusztráció stb.) nem áll szerzői jogvédelem alatt.

Esetleges jogviták esetén minden felelősség a szerző(ke)t terheli.

Szerzői jogi nyilatkozat

Szerzői jogi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Formai követelmények

 

A formai követelmények a szerzők által a „Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok” című folyóirathoz beküldött kéziratra vonatkoznak, amelyek betartására kérünk minden szerzőt, mivel az megkönnyíti a szerkesztők és a lektorok munkáját. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a formai követelményeket nem teljesítő publikációk automatikusan, lektorálás nélkül visszakerülnek a szerző(k)höz.

Tartalom

Megkérjük szerzőinket, hogy a beküldött kézirat korszerű, elméleti és a gyakorlati alapú megközelítéseket, empirikus kutatási eredményeket egyaránt tartalmazzon. A publikáció elkészítése során törekedjenek a legújabb nemzetközi és hazai kutatási eredmények integrálására, a turizmus, valamint a vidékfejlesztés témaköréhez kapcsolódó témák, illetve az adott témát érintő különböző, széleskörű összefüggések feltárására. A szövegalkotás tekintetében a tudományos műfaj sajátosságai és alapvető normái érvényesüljenek, ugyanakkor megkérjük szerzőinket, hogy figyeljenek az olvasmányosság kritériumaira is.

Kérjük a tanulmányhoz angol címet, maximum 1100 karakterből álló absztraktot és 3–5 kulcsszót mellékeljenek, angol nyelven is!!!

 

Szöveg

A tanulmányt a „Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok” című folyóirat online felületén (http://www.turisztikaitanulmanyok.hu/kezirat-bekuldese/) kérjük feltölteni WORD (doc) dokumentum formájában. Kérjük a Szerző(ke)t, hogy amennyiben indokolt a szövegben a lényegesnek ítélt szövegrészeket dőlt betűs kiemeléssel hangsúlyozzák, minden más kiemelést (például aláhúzás, félkövér betűtípus) mellőzzenek.

A címrendszer, valamint a szakirodalmi hivatkozások az alábbiakban részletezett formai követelmény-rendszernek megfelelően kerüljön kialakításra.

A szövegben lábjegyzetet csak kivételes esetben alkalmazzanak, végjegyzetet ne használjanak!

A kézirat terjedelme 30–40 ezer karakter lehet szóközökkel. A kéziratot Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 2,5 cm-es margóval, 1-es sorközzel kérjük elkészíteni. Az egyes bekezdéseket tabulátorbehúzással kérjük elválasztani. A cím vagy illusztráció utáni első sort kérjük nem behúzni.

A kéziratban maximálisan 3 fokozatú címrendszer (fejezetcím, elsőrendű alcím, másodrendű alcím) használható, ezek számozását a szerzőnek kell elvégeznie. A Bevezetés értelemszerűen nem kap számozást:

Cím

Szerző(k), Intézmény, E-mail cím

Absztrakt

Kulcsszavak

Bevezetés

  1. Eredmények

1.1. Eredmények

1.1.1. Eredmények

Következtetések

Irodalom

Kérjük, fordítsanak figyelmet a helyesírásra és a magyar nyelv szabályainak betartására, a magyar nyelv és a tudományos nyelv választékos használatára.

Szakirodalmi hivatkozások

FONTOS! Az irodalomjegyzékben kizárólag a szövegben hivatkozott forrásmunkák szerepelhetnek, a szövegben hivatkozott forrásoknak pedig kivétel nélkül meg kell jelenniük az irodalomjegyzékben.

A szövegközben történő hivatkozás formája:

A szerző vezetékneve és a megjelenés éve. A szövegkörnyezettől függően: BIEGER (2006) vagy (BIEGER 2006). A név és az évszám közé nem kerül vessző.

Többszerzős hivatkozás esetén a nevek közé nagykötőjel és szóköz kerül: (BUHALIS – LAW 2008). Ha a hivatkozott munkának háromnál több szerzője van, csak az elsőnek a neve szerepeljen: (AUBERT et al. 2015).

Ha az adott szerzőnek ugyanazon évben megjelent több publikációjára történik hivatkozás, akkor az évszámhoz a, b, c stb. írandó: (MICHALKÓ 2002a).

Felsorolásszerű hivatkozások esetén az egyes – időrendbe és nem ábécé-sorrendbe rendezett – tételeket vessző választja el: (LENGYEL 2004, PISKÓTI 2006).

Ha valamely szerzőtől szó szerint és nem tartalmilag idézünk, akkor a szöveget idézőjelbe kell tenni és a megjelenés éve után az eredeti forrás oldalszámát is fel kell tüntetni: „……..” (PUCZKÓ – RÁTZ 2006:122).

 

Irodalomjegyzék

A kézirat végén a felhasznált források jegyzéke szerzők szerint ábécé-sorrendben, ezen belül fordított időrendben legyen (tehát ugyanazon szerző 2007-ben megjelent tanulmánya megelőzi a 2005-ben megjelentet)!

FONTOS! Az irodalomjegyzékben a kéziratban hivatkozott minden mű bibliográfiai adatának szerepelnie kell, a szövegben pedig hivatkozni kell minden olyan forrásra, amely megjelenik az irodalomjegyzékben.

Kérjük, figyeljenek oda az irodalomjegyzék formázásánál a kettőspontok, a dőlt betűvel történő kiemelések és az egyéb hasonló formai részletek pontos szerkesztésére.

A DOI számmal rendelkező tanulmány hivatkozása esetén fel kell tüntetni a DOI azonosító számát is.

Könyv:

  • MICHALKÓ, G. (2013): Turizmológia – Elméleti alapok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Könyvfejezet:

  • AUBERT, A. – SZABÓ, G. (2007): Desztinációkutatás és földrajzi szemlélet. In: Aubert, A. (szerk.): A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei és eredményei. PTE-TTK FI, Pécs. pp. 56-73.

Folyóirat:

  • BUHALIS, D. – LAW, R. (2008): Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet – The state of the eTourism research. Tourism Management 29(4): pp. 609-623.

A szerkesztő bizottság kizárólag a fentieknek mindenben megfelelő kéziratokat fogad, az ettől eltérő tanulmányokat korrekcióra visszaküldi.

Az internetes forrásokat külön kérjük feltüntetni, EGYÉB FORRÁSOK címszóval, a hivatkozás pontos (teljes) linkjével és az utolsó letöltés és/vagy oldallátogatás dátumával.

 

Ábrák, fényképek, táblázatok

A kézirat illusztrálása kívánatos, de természetesen a túlzó illusztrálás nem szerencsés. Érdemes saját fényképfelvétellel vagy saját készítésű ábrával illusztrálni a mondanivalót. A tanulmányhoz tartozó ábrákat, fényképeket és táblázatokat a források pontos megjelölésével, magyar nyelvű aláírásokkal a kéziratba beillesztve kérjük beküldeni! A szövegben feltétlenül szerepeljen rájuk való utalás, hivatkozás (4. ábra), de a hozzávetőleges helyüket is kérjük a kéziratban jelezni.

Az ábrák, fényképek formátuma jpeg legyen, minőségük 300 dpi. Ennél kisebb minőségű ábrákat nem áll módunkban megjelentetni. Az ábrákat fekete fehérben és színesben egyaránt beküldhetők.

Táblázatok

A táblázatokat Word (doc) formátumban, különösebb formázás nélkül várjuk szerzőinktől.

Kézirat beküldése

 

E-mail:

szerkesztoseg@turisztikaitanulmanyok.hu

Fájl feltöltése

adatkezelési tájékoztatót.

“Egyszer. Mindig csak egyszer. Mindig először, mindig utoljára. Nem a törvényt keresni. Szabadnak lenni. Nem alkalmazkodni. Elhatározni. Nem a megszokás. A váratlan. A kaland. A veszély. A kockázat. A bátorság… a küszöbön állni. Folytonos átlépésben lenni. Élve meghalni, vagy meghalva élni. Aki ezt elérte, szabad. És ha szabad, belátja, hogy nem érdemes mást, csak a legtöbbet.”

Hamvas Béla