Szerzőinknek

Publikáljon folyóiratunkba! Ismerje meg a lektorálási folyamatot, a szabályzatokat és a formai követelményeket.
További tudnivalókKézirat beküldése

Felhívás

Tisztelt Olvasók, Leendő Szerző(k)!

 A „Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok” (TVT) lektorált folyóiratának Szerkesztősége  várja a folyóiratban megjelentetni kívánt publikációkat. 

Amennyiben Önnek és/vagy Szerzőtársainak van a folyóirat tematikájához, azaz a turizmus bármely ágához vagy a vidékfejlesztéshez köthető, megjelentetésre váró publikációja, kérjük, küldje el azt számunkra. 

A TVT Szerkesztőségének célja, hogy a turizmus és vidékfejlesztés témakörében naprakész, újszerű, tudományos vagy akár gyakorlatorientált kutatási eredményeket közöljön le, valamint ezeket széles körben terjessze a tudományos és a szakmai érdeklődők számára egyaránt. 

A folyóirat lehetővé teszi az olvasók számára, hogy olvassák, letöltsék, másolják, terjesszenek, nyomtassanak, keressenek, vagy linkeljenek a cikkek teljes szövegeihez, és lehetővé tegyék az olvasók számára, hogy más jogszerű célokra használják őket.

A plágium bármilyen formában elfogadhatatlan, és a szakmai magatartás súlyos megsértését jelenti, amely súlyos etikai és jogi következményekkel járhat.

Reméljük hamarosan szerzőink táborában köszönthetjük Önt/Önöket is!

Lektorálási folyamat

A „Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok” kéziratainak lektorálási folyamata

A tanulmány beérkezése után a főszerkesztő dönt arról, hogy meginduljon-e a lektorálási folyamat, amelynek feltétele, hogy a publikáció a lap céljainak, követelményeinek megfeleljen mind tartalmi, mind formai szempontból egyaránt. A folyóirat profiljába formailag vagy tartalmilag nem illő publikációkat a lap főszerkesztője lektorálás nélkül, automatikusan visszautasíthatja.

Amennyiben a főszerkesztő úgy ítéli meg, hogy a beküldött tanulmány megfelel a lap alapkövetelményeinek, akkor azt két lektornak küldi ki „vak” lektorálásra. A folyóirat fenntartja a kettős anonimitást, így sem a lektorok, sem pedig a szerző(k) nem ismerhetik egymás kilétét. A lektorok lehetnek a folyóirat szerkesztőbizottságának tagjai, vagy más, adott szakterületen ismert kutatók.

A lektori vélemények alapján három kategóriába sorolhatók a bírált tanulmányok:

 • elfogadott (módosítás nélkül megjelenésre ajánlott),
 • átdolgozásra javasolt (a lektorok által javasolt átdolgozásokkal, módosítás után közlésre javasolt),
 • visszautasított (a publikáció nem felel meg a folyóirat tartalmi követelményeinek, így annak közlését a szerkesztőség nem vállalja).

A bírálatokat a szerkesztőség a fenti kategóriák valamelyikébe soroltan megküldi a szerző(k)nek. A tanulmány átdolgozása esetén a szerkesztőbizottság tagjai közül kiválasztott, ún. összevető lektor megvizsgálja, hogy a módosított tanulmány megfelel-e a lektorok által korábban javasoltaknak. A főszerkesztő a bírálók és a szerkesztőbizottság véleménye alapján dönt a cikk végleges változatának publikálásáról.

Publikációs etikai szabályzat

A szerző által a „Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok” című folyóiratban megjelentetni kívánt publikációkra a tudományos közlés általános etikai és tartalmi szabályai vonatkoznak.

A szerző(k) a beküldés pillanatában kijelenti, hogy az saját tudományos eredményeit tartalmazza, azt más tudományos laphoz, kötethez nem nyújtja/nem nyújtotta be, további személy(ek)nek nincs olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely korlátozná, akadályoztatná a publikáció „Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok” által történő megjelentetését. Továbbá nyilatkozik arról is, hogy a publikációban megjelent illusztrációs anyag (kép, ábra, táblázat, egyéb illusztráció stb.) nem áll szerzői jogvédelem alatt.

Esetleges jogviták esetén minden felelősség a szerző(ke)t terheli.

Szerzői jogi nyilatkozat

Szerzői jogi nyilatkozat

(Letöltés pdf-ben ITT)

 A CampInvest Kft. (Cégjegyzékszám: 02-09-063479 , székhely: 7677 Orfű, Dollár u. 1., adószám: 11361206-2-02 , képviseli: Gonda Tibor ügyvezető) mint a Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok (továbbiakban: TVT) c. tudományos folyóirat kiadójának (a továbbiakban: Kiadó) gondozása alatt álló és tulajdonában lévő https://www.turisztikaitanulmanyok.hu/ weboldalon fellelhető valamennyi tartalom (így minden szöveg – különösen a tanulmányok -, információ, adat, letölthető dokumentum, a honlapon található fotók, esetlegesen videók, a honlap grafikája, képek, vagy bármilyen más szerzői mű (a továbbiakban: “mű“) szerzői jogi oltalom alatt áll.

Amennyiben egy – az oldalon található – mű szerzői mű másként nem jelöli, a mű szerzői vagyoni jogainak jogosultja, illetve a felhasználási jogokkal rendelkező jogosultja a Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok c. tudományos folyóirat kiadója, a CampInvest Kft.

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok online változata szabad hozzáférésű, ami a következőket jelenti:

– a blind peer-review bírálaton átesett teljes szövegű cikkek, írások ingyenesen, regisztráció nélkül hozzáférhetőek

– a teljes szövegű cikkek azonnal teljes hozzáférésű anyagként jelennek meg a honlapon, azaz nincs késleltetési időszak

– a közzétett teljes szövegű cikkek szabadon letölthetőek, másolhatók, terjeszthetők, kereshetők és hivatkozhatóak az eredeti forrás pontos megjelölésével.

Minden, a Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányokban publikált cikk (beleértve minden adatot, képet, kiegészítő fájlt) kívülről hivatkozható, keresők által átfésülhető, felhasználható cikk adatbázisokban teljesen ingyen, amennyiben a forrást és a kiadót megjelölik.

Licensz

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok cikkeit az ún. „Creative Common Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0. International (CC-BY-NC-ND 4.0)” licensz alapján tesszük közzé.

Ez azt jelenti, hogy szabadon megoszthatók, másolhatók az anyagok bármilyen megjelenési formában a licenszben szereplő szabályok betartásával. A cikkek változtatás nélkül terjeszthetőek, és kereskedelmi felhasználásuk tilos.

Szerzői Jogi Nyilatkozat

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok név jogvédett név. Erre tekintettel a hozzá a megtévesztésig hasonló, összetévesztésre alkalmas, azonosságot tartalmi és formai azonosságot keltő név, kifejezés, illetve logó harmadik személyek által történő bármilyen használata a Kiadó jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Kiadó jogi lépések megtételére kényszerülhet. Ezen jogsértések és a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után.

A cikkek beküldött, elfogadott ( a szerző által elfogadott kézirat) és közzétett (a rekord változata) verziója egyaránt letölthető a szerző által választott intézményi vagy más adattárba korlátozások nélkül.

Hatályos: 2021. január 8-tól visszavonásig vagy módosításig

CampInvest Kft.

A TVT tudományos folyóirat kiadója

 

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

(letöltés pdf-ben ITT

 

 1. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, a továbbiakban: szolgáltató vagy adatkezelő gyűjt és kezel.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Az Adatkezelő megnevezése:

Név: Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok

Székhely: 7677 Orfű, Dollár u. 1.

Telephely: 7625 Pécs, Vince u. 9/2.

Email: szerkesztoseg@turisztikaitanulmanyok.hu

Weboldal: www.turisztikaitanulmanyok.hu

Az Adatkezelő képviselője:

Név: CampInvest Kft.

Képviseli: Dr. Gonda Tibor ügyvezető

Székhely: 7677 Orfű, Dollár u. 1.

Telephely: 7625 Pécs, Vince u. 9/2.

Cégjegyzékszám: 02-09-063479

Adószám: 11361206-2-02

Email: campinvestconsulting@gmail.com

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.turisztikaitanulmanyok.hu/szerzoinknek

Az adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatainak védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára (továbbiakban Infotv), amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól. Az érintett jogszabályok hatályos szövege elérhető az alábbi linkeken:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1574274656574&from=HU

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504

 1. Fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása;

Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában;

Adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott;

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

 1. Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet (célhoz kötöttség).
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet (adattakarékosság elve).
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell (pontosság elve).
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik (korlátozott tárolhatóság elve).
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg elve).

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK
kezelésének célja:kapcsolattartás
az adatkezelés jogalapja:hozzájárulás
tárolásának időtartama:5 év
felsorolása illetőleg kategóriái:név, telefon, e-mail, levelezési cím; munkahely; beosztás
forrása:Közvetlenül az érintett

A személyes adatok megadása fő szabály szerint az érintett szabad döntésén múlik. Amennyiben a személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az érintett köteles a jelölt személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása az alábbi jogkövetkezményekkel járhat:

 • adatkérés jogi kötelezettség teljesítése céljából: a jogi kötelezettség teljesítésének lehetetlenné válása
 • adatkérés szerződéskötés céljából: szerződéskötés elmaradása
 • adatkérés szolgáltatás igénybevétele céljából: szolgáltatás nyújtásának megtagadása
 • adatkérés biztonsági célból: belépés korlátozása, kizárása

Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás

Alkalmaz-e ilyet az Adatkezelő?Az alkalmazott logikára vonatkozó információkMi a jelentősége és következménye az érintettre nézve
NemNem relevánsNem releváns

 

Ha van címzett

Címzettek megnevezése: nincs
Közlés célja: külső adatátadás nincs

 

 1. KIK ISMERHETIK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. Az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a cikk szempontjából releváns adatai a folyóirat honlapján elérhetők lesznek. Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor.

 

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén tárolja. Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

 1. HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNIK TOVÁBBÍTÁS
Harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megnevezése: nem releváns
 

 

 1. AZ ÖN JOGAI

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint: 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének  korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni. 

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak szerint:
(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1.    a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő        adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

 1.    a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
  b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy
  c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
  d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
  e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
  f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
  g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
  h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint: 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint: 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(3) A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint: 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
b) és az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A

GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint: 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.


 1. AZ ÉRINTETT JOGORVOSLATI JOGA BÍRÓSÁG ELŐTT, FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax.: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu

 

 1. A tájékoztató módosítása

Amennyiben a tájékoztató módosításra kerül (pl. a körülmények változása miatt), a módosításra vonatkozó információkat honlapunkon közzétesszük.

Formai követelmények

 

A formai követelmények a szerzők által a „Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok” című folyóirathoz beküldött kéziratra vonatkoznak, amelyek betartására kérünk minden szerzőt, mivel az megkönnyíti a szerkesztők és a lektorok munkáját. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a formai követelményeket nem teljesítő publikációk automatikusan, lektorálás nélkül visszakerülnek a szerző(k)höz.

Tartalom

Megkérjük szerzőinket, hogy a beküldött kézirat korszerű, elméleti és a gyakorlati alapú megközelítéseket, empirikus kutatási eredményeket egyaránt tartalmazzon. A publikáció elkészítése során törekedjenek a legújabb nemzetközi és hazai kutatási eredmények integrálására, a turizmus, valamint a vidékfejlesztés témaköréhez kapcsolódó témák, illetve az adott témát érintő különböző, széleskörű összefüggések feltárására. A szövegalkotás tekintetében a tudományos műfaj sajátosságai és alapvető normái érvényesüljenek, ugyanakkor megkérjük szerzőinket, hogy figyeljenek az olvasmányosság kritériumaira is.

Kérjük a tanulmányhoz angol címet, maximum 1100 karakterből álló absztraktot és 3–5 kulcsszót mellékeljenek, angol nyelven is!!!

 

Szöveg

A tanulmányt a „Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok” című folyóirat online felületén (http://www.turisztikaitanulmanyok.hu/kezirat-bekuldese/) kérjük feltölteni WORD (doc) dokumentum formájában. Kérjük a Szerző(ke)t, hogy amennyiben indokolt a szövegben a lényegesnek ítélt szövegrészeket dőlt betűs kiemeléssel hangsúlyozzák, minden más kiemelést (például aláhúzás, félkövér betűtípus) mellőzzenek.

A címrendszer, valamint a szakirodalmi hivatkozások az alábbiakban részletezett formai követelmény-rendszernek megfelelően kerüljön kialakításra.

A szövegben lábjegyzetet csak kivételes esetben alkalmazzanak, végjegyzetet ne használjanak!

A kézirat terjedelme 30–40 ezer karakter lehet szóközökkel. A kéziratot Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 2,5 cm-es margóval, 1-es sorközzel kérjük elkészíteni. Az egyes bekezdéseket tabulátorbehúzással kérjük elválasztani. A cím vagy illusztráció utáni első sort kérjük nem behúzni.

A kéziratban maximálisan 3 fokozatú címrendszer (fejezetcím, elsőrendű alcím, másodrendű alcím) használható, ezek számozását a szerzőnek kell elvégeznie. A Bevezetés értelemszerűen nem kap számozást:

Cím

Szerző(k), Intézmény, E-mail cím

Absztrakt

Kulcsszavak

Bevezetés

 1. Eredmények

1.1. Eredmények

1.1.1. Eredmények

Következtetések

Irodalom

Kérjük, fordítsanak figyelmet a helyesírásra és a magyar nyelv szabályainak betartására, a magyar nyelv és a tudományos nyelv választékos használatára.

Szakirodalmi hivatkozások

FONTOS! Az irodalomjegyzékben kizárólag a szövegben hivatkozott forrásmunkák szerepelhetnek, a szövegben hivatkozott forrásoknak pedig kivétel nélkül meg kell jelenniük az irodalomjegyzékben.

A szövegközben történő hivatkozás formája:

A szerző vezetékneve és a megjelenés éve. A szövegkörnyezettől függően: BIEGER (2006) vagy (BIEGER 2006). A név és az évszám közé nem kerül vessző.

Többszerzős hivatkozás esetén a nevek közé nagykötőjel és szóköz kerül: (BUHALIS – LAW 2008). Ha a hivatkozott munkának háromnál több szerzője van, csak az elsőnek a neve szerepeljen: (AUBERT et al. 2015).

Ha az adott szerzőnek ugyanazon évben megjelent több publikációjára történik hivatkozás, akkor az évszámhoz a, b, c stb. írandó: (MICHALKÓ 2002a).

Felsorolásszerű hivatkozások esetén az egyes – időrendbe és nem ábécé-sorrendbe rendezett – tételeket vessző választja el: (LENGYEL 2004, PISKÓTI 2006).

Ha valamely szerzőtől szó szerint és nem tartalmilag idézünk, akkor a szöveget idézőjelbe kell tenni és a megjelenés éve után az eredeti forrás oldalszámát is fel kell tüntetni: „……..” (PUCZKÓ – RÁTZ 2006:122).

 

Irodalomjegyzék

A kézirat végén a felhasznált források jegyzéke szerzők szerint ábécé-sorrendben, ezen belül fordított időrendben legyen (tehát ugyanazon szerző 2007-ben megjelent tanulmánya megelőzi a 2005-ben megjelentet)!

FONTOS! Az irodalomjegyzékben a kéziratban hivatkozott minden mű bibliográfiai adatának szerepelnie kell, a szövegben pedig hivatkozni kell minden olyan forrásra, amely megjelenik az irodalomjegyzékben.

Kérjük, figyeljenek oda az irodalomjegyzék formázásánál a kettőspontok, a dőlt betűvel történő kiemelések és az egyéb hasonló formai részletek pontos szerkesztésére.

A DOI számmal rendelkező tanulmány hivatkozása esetén fel kell tüntetni a DOI azonosító számát is.

Könyv:

 • MICHALKÓ, G. (2013): Turizmológia – Elméleti alapok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Könyvfejezet:

 • AUBERT, A. – SZABÓ, G. (2007): Desztinációkutatás és földrajzi szemlélet. In: Aubert, A. (szerk.): A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei és eredményei. PTE-TTK FI, Pécs. pp. 56-73.

Folyóirat:

 • BUHALIS, D. – LAW, R. (2008): Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet – The state of the eTourism research. Tourism Management 29(4): pp. 609-623.

A szerkesztő bizottság kizárólag a fentieknek mindenben megfelelő kéziratokat fogad, az ettől eltérő tanulmányokat korrekcióra visszaküldi.

Az internetes forrásokat külön kérjük feltüntetni, EGYÉB FORRÁSOK címszóval, a hivatkozás pontos (teljes) linkjével és az utolsó letöltés és/vagy oldallátogatás dátumával.

 

Ábrák, fényképek, táblázatok

A kézirat illusztrálása kívánatos, de természetesen a túlzó illusztrálás nem szerencsés. Érdemes saját fényképfelvétellel vagy saját készítésű ábrával illusztrálni a mondanivalót. A tanulmányhoz tartozó ábrákat, fényképeket és táblázatokat a források pontos megjelölésével, magyar nyelvű aláírásokkal a kéziratba beillesztve kérjük beküldeni! A szövegben feltétlenül szerepeljen rájuk való utalás, hivatkozás (4. ábra), de a hozzávetőleges helyüket is kérjük a kéziratban jelezni.

Az ábrák, fényképek formátuma jpeg legyen, minőségük 300 dpi. Ennél kisebb minőségű ábrákat nem áll módunkban megjelentetni. Az ábrákat fekete fehérben és színesben egyaránt beküldhetők.

Táblázatok

A táblázatokat Word (doc) formátumban, különösebb formázás nélkül várjuk szerzőinktől.

Kézirat beküldése

 

E-mail:

szerkesztoseg@turisztikaitanulmanyok.hu

  Fájl feltöltése

  adatkezelési tájékoztatót.

  “Egyszer. Mindig csak egyszer. Mindig először, mindig utoljára. Nem a törvényt keresni. Szabadnak lenni. Nem alkalmazkodni. Elhatározni. Nem a megszokás. A váratlan. A kaland. A veszély. A kockázat. A bátorság… a küszöbön állni. Folytonos átlépésben lenni. Élve meghalni, vagy meghalva élni. Aki ezt elérte, szabad. És ha szabad, belátja, hogy nem érdemes mást, csak a legtöbbet.”

  Hamvas Béla