Lektorálási folyamat

A „Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok” kéziratainak lektorálási folyamata

A tanulmány beérkezése után a főszerkesztő dönt arról, hogy meginduljon-e a lektorálási folyamat, amelynek feltétele, hogy a publikáció a lap céljainak, követelményeinek megfeleljen mind tartalmi, mind formai szempontból egyaránt. A folyóirat profiljába formailag vagy tartalmilag nem illő publikációkat a lap főszerkesztője lektorálás nélkül, automatikusan visszautasíthatja.

Amennyiben a főszerkesztő úgy ítéli meg, hogy a beküldött tanulmány megfelel a lap alapkövetelményeinek, akkor azt két lektornak küldi ki „vak” lektorálásra. A folyóirat fenntartja a kettős anonimitást, így sem a lektorok, sem pedig a szerző(k) nem ismerhetik egymás kilétét. A lektorok lehetnek a folyóirat szerkesztőbizottságának tagjai, vagy más, adott szakterületen ismert kutatók.

A lektori vélemények alapján három kategóriába sorolhatók a bírált tanulmányok:

  • elfogadott (módosítás nélkül megjelenésre ajánlott),
  • átdolgozásra javasolt (a lektorok által javasolt átdolgozásokkal, módosítás után közlésre javasolt),
  • visszautasított (a publikáció nem felel meg a folyóirat tartalmi követelményeinek, így annak közlését a szerkesztőség nem vállalja).

A bírálatokat a szerkesztőség a fenti kategóriák valamelyikébe soroltan megküldi a szerző(k)nek. A tanulmány átdolgozása esetén a szerkesztőbizottság tagjai közül kiválasztott, ún. összevető lektor megvizsgálja, hogy a módosított tanulmány megfelel-e a lektorok által korábban javasoltaknak. A főszerkesztő a bírálók és a szerkesztőbizottság véleménye alapján dönt a cikk végleges változatának publikálásáról.