FOR AUTHORS

Paper Submission, Instructions for Authors
Further informationManuscript submission

Call

Dear Readers, future Authors!

The Editorial Board of the peer-reviewed journal “Tourism and Rural Development Studies” (TVT) welcomes papers to be published in the journal.

If you and/or your co-authors have a research paper related to the topic of the journal, ie any branch of tourism or rural development, waiting to be published, please send it to us.

The aim of the TVT Editorial Board is to publish up-to-date, innovative, scientific or even practice-oriented research results in the field of tourism and rural development, and disseminate them widely to both academic and professional stakeholders.

The journal allows the readers to read, download, copy, circulate, print, search or link the complete text of the articles and allows the readers to use them for other legal purposes.

Plagiarism is unacceptable in any forms and means the severe violation of professional behaviour, which can go along with serious ethical and judicial consequences.

We hope to welcome you soon among our authors!

Useful information for authors

Evaluation process

Evaluation process of the manuscripts submitted to Tourism and Rural Development Studies

After receiving the manuscript, the editor-in-chief decides whether to start the peer review process, the condition of which is that the manuscript meets the aims and requirements of the journal both in terms of content and form. Papers that do not fit the journal’s profile formally or in terms of content can be automatically rejected by the editor-in-chief without proofreading.

If the editor-in-chief considers that the submitted study meets the basic requirements of the journal, he will send it to two reviewers for “blind” review. The journal maintains double anonymity so neither the reviewers nor the author (s) can identify each other. Reviewers may be members of the journal’s editorial board or other external researchers known and acknowledged in the given academic field.

Based on the opinions of the reviewers, the evaluated studies can be divided into three categories:

 • accepted (recommended for publication without modification),
 • proposed for revision (with amendments proposed by the reviewers, proposed for publication after amendment),
 • rejected (the paper does not meet the content requirements of the journal, so the editorial board does not undertake to publish it).

Reviews will be sent by the editorial board to the author (s) in one of the above categories. In the case of the revision of the study, the so-called comparative reviewer will examine whether the modified study is in line with what was previously suggested by the reviewers. The editor-in-chief decides on the publication of the final version of the article based on the opinion of the reviewers and the editorial board.

Publication Code of Ethics

The general ethical and content rules of scientific communication apply to the papers that the author intends to publish in the journal Tourism and Rural Development Studies”.

The author(s) declares at the time of submission that the submitted material contains his / her own scientific results, does not submit / did not submit it to another scientific journal or volume, no other person(s) has any copyright / use rights that would restrict or impede publication in “Tourism and Rural Development Studies”. He/she also declares that the illustrative material (image, figure, table, other illustration, etc.) appearing in the study is not protected by copyright.

In the event of any disputes, all responsibility lies with the author (s).

Copyright statement

Szerzői jogi nyilatkozat

(Letöltés pdf-ben ITT)

 A CampInvest Kft. (Cégjegyzékszám: 02-09-063479 , székhely: 7677 Orfű, Dollár u. 1., adószám: 11361206-2-02 , képviseli: Gonda Tibor ügyvezető) mint a Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok (továbbiakban: TVT) c. tudományos folyóirat kiadójának (a továbbiakban: Kiadó) gondozása alatt álló és tulajdonában lévő https://www.turisztikaitanulmanyok.hu/ weboldalon fellelhető valamennyi tartalom (így minden szöveg – különösen a tanulmányok -, információ, adat, letölthető dokumentum, a honlapon található fotók, esetlegesen videók, a honlap grafikája, képek, vagy bármilyen más szerzői mű (a továbbiakban: “mű“) szerzői jogi oltalom alatt áll.

Amennyiben egy – az oldalon található – mű szerzői mű másként nem jelöli, a mű szerzői vagyoni jogainak jogosultja, illetve a felhasználási jogokkal rendelkező jogosultja a Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok c. tudományos folyóirat kiadója, a CampInvest Kft.

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok online változata szabad hozzáférésű, ami a következőket jelenti:

– a blind peer-review bírálaton átesett teljes szövegű cikkek, írások ingyenesen, regisztráció nélkül hozzáférhetőek

– a teljes szövegű cikkek azonnal teljes hozzáférésű anyagként jelennek meg a honlapon, azaz nincs késleltetési időszak

– a közzétett teljes szövegű cikkek szabadon letölthetőek, másolhatók, terjeszthetők, kereshetők és hivatkozhatóak az eredeti forrás pontos megjelölésével.

Minden, a Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányokban publikált cikk (beleértve minden adatot, képet, kiegészítő fájlt) kívülről hivatkozható, keresők által átfésülhető, felhasználható cikk adatbázisokban teljesen ingyen, amennyiben a forrást és a kiadót megjelölik.

Licensz

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok cikkeit az ún. „Creative Common Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0. International (CC-BY-NC-ND 4.0)” licensz alapján tesszük közzé.

Ez azt jelenti, hogy szabadon megoszthatók, másolhatók az anyagok bármilyen megjelenési formában a licenszben szereplő szabályok betartásával. A cikkek változtatás nélkül terjeszthetőek, és kereskedelmi felhasználásuk tilos.

Szerzői Jogi Nyilatkozat

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok név jogvédett név. Erre tekintettel a hozzá a megtévesztésig hasonló, összetévesztésre alkalmas, azonosságot tartalmi és formai azonosságot keltő név, kifejezés, illetve logó harmadik személyek által történő bármilyen használata a Kiadó jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Kiadó jogi lépések megtételére kényszerülhet. Ezen jogsértések és a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után.

The final accepted versions or published articles (manuscripts accepted by the author) of the journal can be downloaded to any institutional or other data repositories chosen by the author without any restrictions.

Hatályos: 2021. január 8-tól visszavonásig vagy módosításig

CampInvest Kft.

A TVT tudományos folyóirat kiadója

 

Privacy Statement

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

(letöltés pdf-ben ITT

 

 1. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, a továbbiakban: szolgáltató vagy adatkezelő gyűjt és kezel.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Az Adatkezelő megnevezése:

Név: Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok

Székhely: 7677 Orfű, Dollár u. 1.

Telephely: 7625 Pécs, Vince u. 9/2.

Email: szerkesztoseg@turisztikaitanulmanyok.hu

Weboldal: www.turisztikaitanulmanyok.hu

Az Adatkezelő képviselője:

Név: CampInvest Kft.

Képviseli: Dr. Gonda Tibor ügyvezető

Székhely: 7677 Orfű, Dollár u. 1.

Telephely: 7625 Pécs, Vince u. 9/2.

Cégjegyzékszám: 02-09-063479

Adószám: 11361206-2-02

Email: campinvestconsulting@gmail.com

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.turisztikaitanulmanyok.hu/szerzoinknek

Az adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatainak védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára (továbbiakban Infotv), amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól. Az érintett jogszabályok hatályos szövege elérhető az alábbi linkeken:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1574274656574&from=HU

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504

 1. Fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása;

Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában;

Adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott;

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

 1. Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet (célhoz kötöttség).
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet (adattakarékosság elve).
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell (pontosság elve).
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik (korlátozott tárolhatóság elve).
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg elve).

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK
kezelésének célja:kapcsolattartás
az adatkezelés jogalapja:hozzájárulás
tárolásának időtartama:5 év
felsorolása illetőleg kategóriái:név, telefon, e-mail, levelezési cím; munkahely; beosztás
forrása:Közvetlenül az érintett

A személyes adatok megadása fő szabály szerint az érintett szabad döntésén múlik. Amennyiben a személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az érintett köteles a jelölt személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása az alábbi jogkövetkezményekkel járhat:

 • adatkérés jogi kötelezettség teljesítése céljából: a jogi kötelezettség teljesítésének lehetetlenné válása
 • adatkérés szerződéskötés céljából: szerződéskötés elmaradása
 • adatkérés szolgáltatás igénybevétele céljából: szolgáltatás nyújtásának megtagadása
 • adatkérés biztonsági célból: belépés korlátozása, kizárása

Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás

Alkalmaz-e ilyet az Adatkezelő?Az alkalmazott logikára vonatkozó információkMi a jelentősége és következménye az érintettre nézve
NemNem relevánsNem releváns

 

Ha van címzett

Címzettek megnevezése: nincs
Közlés célja: külső adatátadás nincs

 

 1. KIK ISMERHETIK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. Az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a cikk szempontjából releváns adatai a folyóirat honlapján elérhetők lesznek. Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor.

 

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén tárolja. Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

 1. HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNIK TOVÁBBÍTÁS
Harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megnevezése: nem releváns
 

 

 1. AZ ÖN JOGAI

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint: 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének  korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni. 

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak szerint:
(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1.    a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő        adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

 1.    a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
  b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy
  c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
  d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
  e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
  f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
  g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
  h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint: 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint: 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(3) A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint: 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
b) és az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A

GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint: 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.


 1. AZ ÉRINTETT JOGORVOSLATI JOGA BÍRÓSÁG ELŐTT, FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax.: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu

 

 1. A tájékoztató módosítása

Amennyiben a tájékoztató módosításra kerül (pl. a körülmények változása miatt), a módosításra vonatkozó információkat honlapunkon közzétesszük.

Formal requirements

 

The formal requirements apply to the manuscript submitted by the authors for the journal “Studies in Tourism and Rural Development”, which we ask all authors to comply with, as this will facilitate the work of the editors and reviewers. Please note that papers that do not meet the formal requirements will be returned to the author(s) automatically, without reviewing.

Content

We ask our authors to include modern, theoretical and practice-based approaches and empirical research results in the submitted manuscript. During the preparation of the article you should strive to integrate the latest international and domestic research results, to explore the topics related to tourism and rural development as well as the various, wide-ranging connections concerning the given topic. With regard to text creation, the specialities and basic norms of the scientific genre should prevail, at the same time we ask our authors to pay attention to the criteria of readability as well.

Please include an English title, an abstract of up to 1100 characters and 3-5 keywords to the study, also in English!

 

Text

Please upload the study in the form of a WORD (doc) document on the online interface of the journal “Tourism and Rural Development Studies” (http://www.turisztikaitanulmanyok.hu/kezirat-bekuldese/). Author(s) are asked to use italics where appropriate to emphasize content and omit all other forms of highlights (eg underscores, bold fonts).

Headings, subheadings as well as literature references should be formatted according to the formal requirements detailed below.

Use footnotes in the text only in exceptional cases, do not use endnotes!

The manuscript should not exceed 30-40000 characters, including spaces. Please write the manuscript in Times New Roman font, font size 12, margin 2.5 cm, line spacing 1. Please separate each paragraph with a tab. Please do not indent the first line after a heading or illustration.

A maximum of 3 levels of headings (chapter title, first-order subheading, second-order subheading) can be used in the manuscript, their numbering must be done by the author. The Introduction is not numbered by definition:

Title

Author(s), Institution, Email address

Abstract

Key words

Introduction

 1. Results

1.1. Results

1.1.1. Results

Conclusions

Reference List

Please pay attention to the spelling and the rules of the Hungarian language, the selective use of the Hungarian language and the scientific language.

References

IMPORTANT! Only bibliographic works cited in the text may be included in the bibliography, and sources referenced in the text must appear in the bibliography without exception.

Form of in-text reference:

Author’s surname and year of publication. Depending on the context: BIEGER (2006) or (BIEGER 2006). There is no comma between the name and the year.

For multiple authors, a hyphen and spaces should be used between names: (BUHALIS – LAW 2008). If the referenced work has more than three authors, only the name of the first should be included: (AUBERT et al. 2015).

If reference is made to several publications of the given author published in the same year, the year should be marked with a, b, c etc.: (MICHALKÓ 2002a).

In the case of bulleted references each item, in chronological order and not in alphabetical order, is separated by a comma.: (LENGYEL 2004, PISKÓTI 2006).

If quoted by an author verbatim and not in substance, the text should be enclosed in quotation marks and the page number of the original source should also be indicated after the year of publication: „……..” (PUCZKÓ – RÁTZ 2006:122).

 

Reference List

At the end of the manuscript, the list of sources used should be in alphabetical order according to the authors, including in reverse chronological order (so the study of the same author published in 2007 precedes the study published in 2005)!

IMPORTANT! The bibliography should include bibliographic data for each work referenced in the manuscript, and the text should refer to any source that appears in the bibliography.

Please pay attention when editing the bibliography to accurately edit colons, italics, and other similar formal details.

If a study with a DOI number is referenced, the DOI identification number should also be provided.

Book:

 • MICHALKÓ, G. (2013): Turizmológia – Elméleti alapok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Chapter in a book:

 • AUBERT, A. – SZABÓ, G. (2007): Desztinációkutatás és földrajzi szemlélet. In: Aubert, A. (szerk.): A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei és eredményei. PTE-TTK FI, Pécs. pp. 56-73.

Journal:

 • BUHALIS, D. – LAW, R. (2008): Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet – The state of the eTourism research. Tourism Management 29(4): pp. 609-623.

The editorial board will only accept manuscripts that comply with all of the above, and will return any other studies for correction.

Please indicate the Internet sources separately, with the heading OTHER SOURCES, the exact (full) link and the date of the last download and / or page visit.

 

Figures, illustrations, tables

Illustration of the manuscript is desirable, but of course over-illustration is not fortunate. You may want to illustrate what you have to say with your own photo or self-made illustration. Please send the figures, photographs and tables belonging to the study with the exact indication of the sources and a descriptive title written in Hungarian embedded in the manuscript! Be sure to include a reference to them in the text (Figure 4), but please also indicate their approximate location in the manuscript.

The format of the figures, illustrations and photos should be jpeg, their quality should be 300 dpi. We are unable to display graphics of a lower quality. Illustrations can be submitted in both black and white and color.

Tables

Tables should be submitted in Word (doc) format, without any special formatting.

  Upload a file

  data management policy.

  “Egyszer. Mindig csak egyszer. Mindig először, mindig utoljára. Nem a törvényt keresni. Szabadnak lenni. Nem alkalmazkodni. Elhatározni. Nem a megszokás. A váratlan. A kaland. A veszély. A kockázat. A bátorság… a küszöbön állni. Folytonos átlépésben lenni. Élve meghalni, vagy meghalva élni. Aki ezt elérte, szabad. És ha szabad, belátja, hogy nem érdemes mást, csak a legtöbbet.”

  Hamvas Béla